Europa’s platform voor gebruikte software

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van li-x GmbH voor het handelen op het software-handelsplatform “li-x”

Toepassingsbereik en veranderingen van deze voorwaarden en de bijzondere voorwaarden voor afzonderlijke zakelijke relaties

(1) Geldigheid
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de gehele zakelijke relatie tussen de exploitant van het licentie-handelsplatform li-x GmbH (hierna kortweg “li-x” of “Handelsplatform”) en de Gebruiker.

Gebruikers, zoals bedoeld in deze algemene voorwaarden, zijn uitsluitend ondernemingen, rechtspersonen, openbare instanties, of personenvennootschappen met rechtspersoonlijkheid, die bij het afsluiten van het contract handelen in hun zakelijke of zelfstandige professionele capaciteit.

Afwijkende zakelijke voorwaarden van de Gebruiker alsook veranderingen van of toevoegingen aan deze algemene voorwaarden zijn enkel geldig indien deze ook schriftelijk erkend zijn door li-x. Dit is ook geldig indien er geen expliciete bezwaar tegen de zakelijke voorwaarden of leveringsvoorwaarden van de Gebruiker geuit is.

(2) Veranderingen
De Gebruiker wordt in principe uitsluitend elektronisch geïnformeerd over veranderingen in deze voorwaarden. Bij het inloggen wordt informatie over de veranderingen getoond. De Gebruiker heeft de mogelijkheid de veranderde voorwaarden in te zien en dient deze te bevestigen om de koop- en verkoopfuncties van het platform te kunnen gebruiken.

Beheerder van het li-x platform, aan- en verkoop, inspectie van geschiktheid (clearing)  

(1) De beheerder van het li-x platform is li-x GmbH, Barmbeker Straße 2, 22303 Hamburg, Duitsland. li-x brengt aan- en verkoopopdrachten van gebruikers voor softwarelicenties samen, en volgt daarbij de volgende voorwaarden.

(2) De licenties die ter aankoop aangeboden dienen te worden, worden alvorens ze voor verhandeling worden vrijgegeven eerst op hun geschiktheid geïnspecteerd. Deze inspectie van de transfergeschiktheid van licenties (“clearing”) wordt doorgevoerd door de clearingafdeling van li-x GmbH.

(3) Indien een overeenkomst wordt bereikt (“matching”) op basis van een directe transactie (in realtime) of van overeenkomstige aan- en verkoopaanbiedingen, wordt de transactie (“transactie”) doorgevoerd door li-x GmbH. li-x GmbH koopt de respectievelijke licenties van de Verkoper(s) voor de prijs die aangegeven werd in het kader van de directe transactie of voor een prijs die automatisch door het systeem vastgesteld wordt en verkoopt deze direct door aan de Koper voor dezelfde prijs. 

 

I. Toegang
1. Registreren van de Gebruiker

(1) De Gebruiker dient zich, voordat deze de diensten die aangeboden worden op de website van li-x via www.li-x.com in gebruik neemt, te registreren door zijn persoonlijke gegevens en de gegevens van zijn onderneming, inclusief zijn e-mailadres, te verstrekken. Door zich te registreren geeft de Gebruiker aan in te stemmen met deze algemene voorwaarden.

(2) li-x creëert een gebruikersaccount en genereert een wachtwoord dat aan de administrator van de Gebruiker verzonden wordt; deze email dient ook als verificatie van het e-mailadres. li-x verstrekt het wachtwoord niet aan derden.

(3) De administrator wijst, in zoverre hij zelf niet de rol van gevolmachtigde op zich neemt, een gevolmachtigde aan voor de Gebruiker en geeft diens e-mailadres op; alleen een Gebruiker met volmacht kan een in opdracht gegeven order bindend bevestigen voor de Gebruiker. li-x genereert een wachtwoord dat aan de gemachtigde van het gebruikersaccount verzonden wordt, deze email dient ook als verificatie van het e-mailadres.

(4) De administrator kan verdere medewerkers registreren met hun e-mailadressen (“Users”). Ook voor hen genereert li-x een wachtwoord dat aan de Users verzonden wordt; deze email dient ook als verificatie van hun e-mailadressen.

(5) Elke User ontvangt slechts één wachtwoord. li-x verstrekt dit wachtwoord niet aan derden. Een User kan zijn wachtwoord wijzigen bij zijn persoonlijke instellingen.

(6) Als de User voor de eerste keer zijn gebruikersaccount op het platform gebruikt, dient elke Gebruiker/User deze algemene voorwaarden te accepteren. Voor elk gebruik van het platform, meldt de User zich aan met zijn persoonlijke e-mailadres en zijn persoonlijke wachtwoord.

(7) De Gebruiker garandeert li-x dat alle gegevens die hij verstrekt heeft tijdens het registreren waarachtig en volledig zijn en dat deze in het bijzonder betrekking hebben op de persoon/firma van de Gebruiker. De Gebruiker is verplicht om li-x onmiddellijk op de hoogte te stellen van veranderingen in zijn gebruikersgegevens.

(8) De Gebruiker stemt expliciet toe, dat zijn gegevens opgeslagen kunnen worden om de keten van het juridisch eigendom aan te kunnen tonen en dat deze gegevens doorgegeven kunnen worden aan de toekomstige bezitter van de software. Dit is ook van toepassing nadat het contract beëindigd is. 

2. Beschikbaarheid van het platform
 

(1) li-x voert regelmatig onderhoudswerkzaamheden door aan zijn servers en platform teneinde de veiligheid, integriteit, performance, en functionaliteit van diensten te kunnen garanderen. Tijdens deze werkzaamheden kan li-x zijn diensten tijdelijk deactiveren of beperken.

(2) Indien mogelijk, voert li-x deze onderhoudswerkzaamheden door wanneer de server weinig belast wordt of wanneer het internetplatform www.li-x.com weinig gebruikt wordt.

 

II. Aanbiedingen/orders
1. Beschrijving

Alle aan- en verkoopaanbiedingen van de Gebruiker worden in het account van de Gebruiker weergegeven in een lijst, in de subsectie “Orders”; afzonderlijke aan- en verkoopaanbiedingen worden beschreven als “orders”.

2. Verkooporder van de verkoper

De Verkoper specificeert, indien hij een verkooporder plaats via het softwarelicentie-handelsplatform li-x, bepaalde parameters, te weten:

a) de tijdsduur van zijn aanbieding, de Verkoper is gebonden aan zijn aanbieding zolang deze periode niet verstreken is;

b) de typen licenties die aangeboden worden;

c) de hoeveelheid licenties die aangeboden worden.

Het aanbod dat op deze manier opgegeven wordt is bindend voor de Verkoper totdat de tijdsduur die hij opgegeven heeft verstrijkt. Een volledige intrekking van dit aanbod is alleen dan mogelijk indien de intentie om het aanbod in te trekken ingediend wordt op een moment dat er nog geen transacties plaatsgevonden hebben. Indien transacties reeds voltrokken zijn waardoor de order al gedeeltelijk is uitgevoerd, is het enkel mogelijk om het aanbod voor de verblijvende open, nog niet uitgevoerde, orderhoeveelheid in te trekken.

De order wordt aan li-x aangeboden; li-x koopt de licenties van de Verkoper(s) indien een aanbod- en vraagorder aan elkaar gematcht worden. Hierna verkoopt li-x de licenties aan de Koper door voor de prijs die door het platform vastgelegd wordt, waarbij de volgende condities in acht genomen worden.

3. Aanbodorder van de koper bij realtime handel (direct kopen)

De koper doet een bindend aanbod om de licenties die aangeboden worden voor de aangegeven aanbodprijs te kopen door te klikken op het veld “Nu kopen” 

Hierna specificeert de Koper hoeveel licenties hij wenst te kopen. Het aanbod om direct te kopen is bindend voor de Koper nadat deze nogmaals de gespecificeerde parameters bevestigt. Hierna is het niet meer mogelijk om dit aanbod in te trekken.

Het aanbod wordt aan li-x aangeboden; li-x koopt de betreffende licenties van de Verkoper(s) in het geval van een directe aankoop en verkoopt de licenties aan de Koper door voor de prijs die aangegeven is tijdens de directe aankoop.

4. Controle van de transfergeschiktheid van licenties (clearing)

(1) Voordat een order verhandeld kan worden in het systeem van li-x, vindt er door li-x een clearing plaats.

(2) Hiertoe beidt li-x de mogelijkheid aan om contact op te nemen met li-x Support via de subsectie “Verkoop”. De Verkoper kan de informatie over de voorgenomen verkoop verstrekken met behulp van het formulier. li-x Support neemt dan contact op met de Gebruiker, om deze te verzoeken de gegevens die noodzakelijk zijn voor een clearing te verstrekken. Indien de Gebruiker zijn licenties registreert via een licentieportaal van de ontwikkelaar, zal deze op verzoek van li-x zijn inloggegevens voor dit platform verstrekken. 

(3) Tijdens een clearing inspecteert li-x de geloofwaardigheid van de verstrekte documentatie. Indien deze inspectie geen resultaten oplevert die een transactie in twijfel brengen, worden de betreffende licenties vrijgegeven voor handel in het systeem van li-x. Er bestaat geen verplichting om licenties van een User te clearen of om deze toe te staan voor handel via li-x. li-x kan clearingaanvragen en licenties zonder opgaaf van reden afwijzen.

(4) Het clearen van licenties is in principe gratis. Echter, li-x behoudt het recht voor om op maat gesneden clearingkosten te heffen in overleg met de Gebruiker.

5. Installatiemedia (downloads)

Een geschikt installatiemedium (download) wordt ter beschikking gesteld aan de Koper in zijn li-x account nadat deze een licentie aangeschaft heeft.

6. Vastleggen van prijzen

(1) li-x legt een prijs vast voor de licenties die verkocht dienen te worden, die conform marktstandaarden is (marktprijs). Een User kan aan- en verkooporders opgeven voor deze marktprijs en accepteert daarmee deze marktprijs als de bindende aan- en verkoopprijs. 

(2) li-x past de marktprijs constant aan de marktcondities aan, om voor prijsfluctuaties te compenseren en de handelshoeveelheden te maximaliseren. 

(3) ) li-x behoudt het recht voor, prijswijzigingen van maximaal +/- 10% (prijsdaling en -stijging) binnen een periode van 3 maanden door te voeren. De Gebruiker stemt hiermee in bij het plaatsen van een order.

(4) De Gebruiker dient in te stemmen met prijswijzigingen die dit percentage overschrijden. li-x behoudt het recht voor de order te storneren indien de toestemming niet is verleend, of deze voor een bepaalde tijd te pauzeren tot deze toestemming verleend wordt. 

7. Aanname van het aanbod door li-x

(1) li-x neemt een aanbod aan op basis van zijn algemene voorwaarden.

(2) De order kan door li-x in zijn geheel of gedeeltelijk aangenomen worden, ook meermaals totdat de order volledig is uitgevoerd. li-x garandeert niet dat een order geheel of gedeeltelijk uitgevoerd wordt.

(3) Een koopcontract tussen de Gebruiker en li-x (“transactie”) komt tot stand door het aannemen van een aanbod, dit leidt ertoe dat de aangeboden licenties tegelijkertijd materieel, doordat de gebruiker hiervan afstand doet (§ 398 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek)), worden overgedragen aan li-x, die dan tegelijkertijd door li-x aan de Koper overgedragen worden.
De betreffende transactie wordt tegelijkertijd weergegeven in het account van de Gebruiker, in de sectie “Orders” en de subsectie “Voltooide orders”. Gedeeltelijk afgehandelde orders blijven in de subsectie “Actief” weergegeven worden, met uitsluiting van de reeds uitgevoerde delen van de order.

(4)De Gebruiker wordt ook geïnformeerd over de transactie en de transactiecondities via e-mail. Details over facturen en facturering worden in het account van de Gebruiker, onder de sectie Facturen, ter beschikking gesteld.

(5) Met de transactie heeft de Verkoper alle licentierechten die onderdeel waren van de order verkocht, en de Koper heeft al deze rechten gekocht na de tijdelijke koop en bemiddeling door li-x.

8. Geen aanbiedingen/orders per fax en telefoon

li-x wijst erop dat klantenservicemedewerkers en het supportteam niet gerechtigd zijn orders aan te nemen. Orders die niet via het internet en het li-x platform geplaatst worden zijn niet rechtsgeldig.

9. Vrijgeven van orderaanbiedingen

(1) De verkoopaanbiedingen (orders) van licenties van een Gebruiker worden pas geldig nadat de orders door de vooraf benoemde User met volmacht in de ordersectie bevestigd worden en hierdoor door deze vrijgegeven worden. 

(2) Indien een Gebruiker de volmachtrechten heeft, wordt een order direct vrijgegeven wanneer deze geplaatst wordt.

(3) Voor realtime handel zijn volmachtrechten noodzakelijk.

(4) Het verwachte factuurbedrag in het orderoverzicht is gebaseerd op de meest recente koers die beschikbaar is in de systemen van li-x. Dit bedrag dient uitsluitend ter oriëntatie van de Gebruiker en staat niet gelijk aan het uiteindelijke factuurbedrag van de licentietransacties. Het uiteindelijke factuurbedrag wordt pas vastgesteld zodra de order uitgevoerd wordt via het handelsplatform. Dit is niet het geval bij een directe aankoop. In dit geval is de prijs die in de condities van de directe aankoop vastgelegd is voor beide partijen bindend.

Producten die niet in aanmerking komen voor herroeping zijn producten die aan- en verkocht worden via een directe aankoop, deze worden onmiddellijk uitgevoerd of vervallen direct (first come, first serve).

10. Herroeping van aanbiedingen

De gebruiker kan zijn aanbod te allen tijde online intrekken, indien dit aanbod nog niet geheel of gedeeltelijk aangenomen werd. Overige aanbiedingen worden ook gestorneerd in het geval van een herroeping. Herroepingen kunnen ingediend worden tot 20:00 uur CET op een handelsdag van het handelsplatform.

11. Het verwijderen van actieve orders door li-x

li-x behoudt zich het recht voor om een order te verwijderen vanwege uitzonderlijke omstandigheden. Voordat een order verwijderd wordt, zal li-x de Gebruiker hier onmiddellijk over informeren.

12. Blokkade van online toegang/blokkadeverzoek

li-x biedt Gebruikers een hotline aan om hun online toegang of de online toegang van afzonderlijke Users te blokkeren. De administrator kan daarnaast gebruik maken van de blokkademogelijkheden in zijn administrator-account.

 

III. Prijzen/betalingen
1. Tarieven, rente op schulden en kosten

(1) li-x stelt bij een transactie de Koper de koopprijs die vastgesteld is door li-x inclusief de wettelijke btw in rekening. Doorslaggevend is hierbij het bedrag dat in het account van de Gebruiker zelf, onder de sectie “Facturen/aankopen” (sectie II paragraaf 6) aangegeven wordt en bindend is voor de Koper. De koopprijs dient binnen 7 dagen na afronding van de transactie betaald te worden.

(2) De Verkoper heeft het recht, na afronding van de transactie, li-x de verkoopprijs incl. wettelijke btw in rekening te stellen. Doorslaggevend is hierbij het bedrag dat in het account van de Gebruiker zelf, onder de sectie “Facturen/verkopen” (Sectie II Paragraaf 6) aangegeven wordt en bindend is voor de Verkoper. De Verkoopprijs dient binnen 20 dagen nadat li-x de factuur ontvangen heeft betaald te worden door li-x.

(3) li-x berekent kosten voor het bemiddelen in orders en voor het leveren van diensten en toegang tot dezen. De kosten bedragen voor de Verkoper 24 procent van de transactiesom. Doorslaggevend voor de berekening is het bedrag dat in het account van de Gebruiker zelf in de sectie Facturen/kosten (Sectie II Paragraaf 6) bindend voor de Gebruiker opgevoerd wordt. Voor de Koper is de basisservice gratis.

(4) li-x berekent vertragingsrente overeenkomstig de wettelijk vastgelegde hoeveelheden vanaf het moment dat een open bedrag betaald dient te worden. De hoogte van de betreffende vertragingsrente wordt aangegeven op de facturen.

(5) Veranderingen in de tariefstructuur voor die diensten die een Gebruiker normalerwijze tijdens de zakelijke relatie langdurig gebruikt, worden ten minste 4 weken voordat deze in werking treden per e-mail medegedeeld aan de Gebruiker. De Gebruiker dient de nieuwe algemene voorwaarden te bevestigen de eerstvolgende keer dat hij inlogt om de service te kunnen blijven gebruiken. li-x zal de Gebruiker expliciet wijzen op deze goedkeuring in een melding. 

(6) Als de Gebruiker de veranderingen aangeboden worden, kan deze het contract dat door deze veranderingen beïnvloed wordt, voordat de veranderingen in werking treden, direct en gratis annuleren. Hierdoor worden ook alle actieve orders gestorneerd. li-x zal de gebruiker expliciet wijzen op zijn annuleringsrecht in een mededeling. Indien de Gebruiker het contract annuleert, worden de veranderde tarieven niet berekend voor het geannuleerde contract. 

2. Facturering  

(1) li-x GmbH stelt binnen 24 uur na het doorvoeren van een transactie facturen op voor de koopprijzen die het bedrijf in rekening kan stellen voor (gedeeltelijk) vervulde orders/(gedeeltelijk) aangenomen aanbiedingen.

(2) De facturen bevatten ten minste informatie over het type product en het aantal producten, het nummer van het betreffende licentiecontract en het licentienummer, de prijs per licentie en de totaalprijs.

(3) li-x rekent de provisie die li-x kan heffen (zie ook sectie III 1. van deze algemene voorwaarden) twee keer per week af, hierbij verschaft het de Verkoper een rekening. li-x heeft het recht om een provisie en koopprijsvergoedingen te heffen volgens III. 1. (2). 

(4) Bezwaren vanwege onjuistheid of onvolledigheid van een rekening dienen door de Gebruiker uiterlijk binnen een termijn van zes weken na ontvangst van de rekening geuit te worden; indien deze bezwaren schriftelijk ingediend worden, is het afdoende indien deze binnen deze termijn van zes weken verzonden worden. Het niet uiten van een bezwaar binnen deze termijn staat gelijk aan instemming. li-x zal dit expliciet noemen op de factuur. De Gebruiker kan na afloop van deze termijn alsnog verzoeken de factuur te corrigeren, maar dient in dit geval te bewijzen dat de factuur onrechtmatig is of dat een kredietnota waar deze recht op heeft ten onrechte niet uitgekeerd is. 

3. Storneren en correctieve boekingen van het handelsplatform li-x

(1) li-x is bevoegd uitgevoerde orders om gegronde redenen (in het bijzonder VI.3.) te storneren, ook na afloop van de order, met terugbetaling van de betaalde koopprijs.

(2) Fli-x is bevoegd om incorrecte kredietnota’s (bv. met een verkeerd rekeningnummer) te vereffenen met open rekeningen, indien li-x een rechtmatige terugbetalingsvordering tegen de Gebruiker heeft.

(3) li-x informeert de Gebruiker onmiddellijk over een stornering en correctieve boekingen.

4. Verrekeningsvaluta

(1) li-x GmbH rekent in euro’s af. Alle facturen en kredietnota’s worden in euro’s opgesteld. De Gebruiker kan toegestaan worden in zijn eigen valuta te betalen.

(2) De Gebruiker draagt eventuele kosten die door wisselkoersen ontstaan.

(3) Wisselkoersveranderingen kunnen waardeverlies opleveren, in het bijzonder door transacties alsook door betalingstransacties tussen een rekening van een Gebruiker die een andere valuta gebruikt dan li-x en li-x.

5. Beperkingen aan het recht van de Gebruiker om vorderingen te verrekenen

De Gebruiker mag vorderingen van li-x GmbH alleen dan verrekenen, indien zijn vorderingen onomstreden of juridisch bindend verklaard zijn.

 

IV. Contractuele verplichtingen
1. Samenwerkingsverplichting van de gebruiker/blokkering

(1)Alle communicatie met de Gebruiker geschiedt uitsluitend elektronisch door middel van het achterlaten van berichten en mededelingen in het messaging systeem van li-x. Facturen worden in het li-x online archief ter beschikking gesteld, behalve als de juridische verplichting tot schriftelijke kennisgeving bestaat. Belangrijke berichten worden daarnaast ook per e-mail aan Gebruikers gestuurd. Daar bij e-mailverkeer echter problemen op kunnen treden die buiten de invloedssfeer van li-x liggen, is de Gebruiker verplicht regelmatig zijn online archief te controleren, met intervallen die passen bij zijn activiteiten (echter minstens één keer per week), om te bekijken of er nieuwe documenten beschikbaar zijn. Hij dient deze documenten ook inhoudelijk te controleren. li-x is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet of niet correct inspecteren van het online archief.

(2) Voor de correcte afwikkeling van zakelijke transacties is het noodzakelijk dat de Gebruiker li-x onmiddellijk op de hoogte stelt van veranderingen in zijn naam en zijn adres (inclusief e-mailadres) alsook het opheffen of veranderen van zijn bankrekening alsook veranderingen in een bevoegdheid tot verantwoording (in het bijzonder een volmacht) die ten opzichte van li-x toegekend is. Deze meldingsplicht is ook van toepassing indien de bevoegdheid tot verantwoording in een openbaar register (bv. handelsregister) geregistreerd is en de opheffing of verandering hiervan ook in dit register geregistreerd is. Veranderingen van adresgegevens alsook van het gebruikersaccount dienen elektronisch door de Gebruiker doorgegeven te worden. Hiernaast kunnen verdere wettelijke meldingsplichten, in het bijzonder ook met betrekking tot wetgeving omtrent witwassen, van toepassing zijn.

(3) Met zijn gebruik van het li-x licentiehandelsplatform, geeft de Gebruiker/User aan bereid te zijn bereid te zijn verantwoordelijk te zijn voor het garanderen van de vertrouwelijkheid van zijn account en wachtwoord en de beperking van de toegang tot zijn computer. Indien dit toegestaan is onder de wetgeving die van toepassing is, verklaart de Gebruiker/User dat hij instemt met zijn persoonlijke verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die met behulp van zijn account of wachtwoord ondernomen worden.

(4) De Gebruiker dient alle facturen, licentieafschriften, overige afschriften en notificaties over het uitvoeren van orders onmiddellijk te controleren op hun juistheid en volledigheid en eventuele bezwaren onmiddellijk, op zijn laatst echter binnen zes weken na ontvangst, te uiten. Indien rechtmatige bezwaren niet tijdig geuit worden, verklaart de Gebruiker zich akkoord. li-x zal hier expliciet op wijzen bij het toezenden van de bovenstaande documenten. 

(5) Indien de Gebruiker facturen en licentieafschriften niet ontvangt, dient hij li-x hier onmiddellijk van op de hoogte te stellen. Deze meldingsplicht is ook van toepassing indien de Gebruiker andere meldingen, die hij verwacht, niet ontvangt. 

(6) De Gebruiker dient bij het opgeven van zijn order de gebruikersinstructies te volgen en alle gegevens die hij ingeeft en die gebruikt worden voor het doorsturen van de order aan li-x te controleren op hun volledigheid en juistheid.

(7) De gebruikt dient ervoor te zorgen dat, door middel van het gebruik van een actuele versie van anti-virus-software, een firewall, en het regelmatig actualiseren van beveiligingsupdates van zijn besturingssysteem en software die hij gebruikt, er geen computervirussen, “trojans”, of vergelijkbare schadelijke programma’s, codes of apps op zijn computer aanwezig zijn. Indien er reden is te vermoeden dat dit wel het geval is dient de Gebruiker li-x hier onmiddellijk van op de hoogte te stellen zodat li-x de toegang tot het account van Gebruiker kan blokkeren totdat dit veiligheidsrisico opgeheven is. II nr. 13 van deze algemene voorwaarden is hierop van toepassing.

(8) De Gebruiker dient de technologische en veiligheidsinstructies van li-x voor het gebruik van de online toegang in overweging te nemen. Deze instructies kunnen aan Gebruikers medegedeeld worden per e-mail, via het portaal of op de website van li-x. 

(9) Indien li-x niet bereikbaar is via een van de beschikbare communicatiemiddelen (bv. internet) is de Gebruiker verplicht een ander beschikbaar communicatiemiddel te gebruiken (bv. telefoon). De Gebruiker is verplicht li-x onmiddellijk op de hoogte te stellen van storingen bij de overdracht van gegevens.

(10) De Gebruiker draagt er zorg voor dat niemand anders kennis verwerft van zijn wachtwoorden en neemt de noodzakelijke maatregelen om misbruik door derden uit te sluiten.

Het volgende is in het bijzonder van toepassing omtrent het beveiligen van het persoonlijke wachtwoord:

 • Het wachtwoord mag niet elektronisch opgeslagen worden.
 • Bij het invoeren van het wachtwoord dient men zeker te stellen dat andere personen niet mee kunnen kijken.
 • Het wachtwoord mag niet gebruikt worden op internetpagina’s waarvoor het gebruik niet uitdrukkelijk overeengekomen is (bv. niet op online marktplaatsen).
 • Het wachtwoord mag niet overgedragen worden via een andere procedure dan de online procedure, bv. niet via e-mail.
 • Het wachtwoord mag niet samen met de andere inloggegevens opgeborgen worden.

Indien de Gebruiker grond heeft te vermoeden dat iemand anders zijn wachtwoorden kent, is deze verplicht li-x hier onmiddellijk van op de hoogte te stellen en de betreffende online toegang te laten blokkeren of dit zelf te doen via de website. Hetgeen onder II. Nr. 13 opgevoerd wordt is van toepassing op de blokkering. Indien een wachtwoord onrechtmatig gebruikt is, dient de Gebruiker hier onmiddellijk aangifte van te doen bij de politie.

(11) Het wachtwoord dient vanwege veiligheidsredenen niet door middel van soft- of hardware opgeslagen te worden. Deze dient altijd handmatig ingegeven te worden bij gebruik van het portaal.

(12) Indien de Gebruiker het mogelijk maakt voor derden om zijn wachtwoord of inloggegevens te misbruiken, is hij aansprakelijk voor alle schaden die li-x hierdoor mogelijkerwijs oploopt. Het wachtwoord mag ook niet medegedeeld worden aan medewerkers van li-x. De medewerkers van li-x zijn niet bevoegd het wachtwoord van een Gebruiker te vragen. Ook met overige verzoeken die ertoe dienen achter het wachtwoord te komen dient de Gebruiker absoluut niet mee te werken.

(13) Indien de Gebruiker het wachtwoord kwijtraakt, indien onbevoegde personen het wachtwoord weten of indien er een verdenking is dat het wachtwoord onrechtmatig gebruikt is, dient de Gebruiker het wachtwoord onmiddellijk te veranderen of li-x de toegang tot het account te laten blokkeren.

(14) li-x zal de toegang tot het portaal onmiddellijk blokkeren indien er een gegronde verdenking van onrechtmatig gebruik bestaat, ook zal li-x de Gebruiker hierover informeren en de toegang op verzoek van de Gebruiker blokkeren.

(15) De elektronische toegang wordt door li-x tijdelijk geblokkeerd om de veiligheid te waarborgen indien vijf keer achter elkaar een onjuist wachtwoord ingevoerd wordt. li-x zal de toegang ook blokkeren indien er een gegronde verdenking bestaat dat het account onrechtmatig gebruikt wordt door iemand anders dan de bezitter van het account.

(16) li-x zal de toegang ook blokkeren op verzoek van de Gebruiker; hierover wordt de Gebruiker geïnformeerd. De Gebruiker dient contact op te nemen met li-x om de blokkering weer op te heffen in dit geval.

2. Licentieoverdracht

De softwarelicenties worden automatisch overgedragen aan de Gebruiker; deze overdracht wordt in zijn ordergeschiedenis getoond. De licenties worden, indien de Gebruiker ook de Koper is, toegevoegd aan zijn licentieverzameling. Indien deze Verkoper is, worden deze uit zijn verzameling verwijderd.

3. Zwijgplicht en informatieverschaffing

(1) li-x is verplicht te zwijgen over alle klantinformatie en -feiten waarover li-x kennis heeft. Informatie over de Gebruiker mag alleen doorgegeven worden indien dit wettelijk verplicht is of indien de Gebruiker toegestemd heeft hiermee of indien li-x bevoegd is informatie te verschaffen.

(2) Deze informatieverschaffing kan informatie over de herkomst van licenties en diens rechtenketen (een chronologie van de eigenaars) bevatten alsook licentiebestanden van de Gebruiker. li-x zal geen overige vertrouwelijke informatie aan andere partijen doorgeven. 

(3) li-x verschaft informatie op verzoek van de Gebruiker. Gebruikers kunnen een schriftelijk licentieoverzicht met gedetailleerde rechtengeschiedenis opvragen van de softwarelicenties die zij aangeschaft hebben. 

(4) Indien een derde partij kan bewijzen een gerechtvaardigd belang te hebben in licentie-informatie of een wettelijke grond hiervoor kan aantonen, zal deze voorzien worden van informatie over de afkomst en de rechtenketen van een licentie. Hierover wordt de Gebruiker geïnformeerd.

4. Ontvangers van informatie  

li-x openbaart alleen informatie aan zijn eigen gebruikers en aan personen die een volmacht hebben voor hen, alsook aan auteursrechthouders die een gegrond en aangetoond belang hebben

 

V. Looptijd/opzegging
1. Looptijd

Zodra een Gebruiker zich onder deze condities bij het handelsplatform li-x aansluit, treedt het contract in kracht voor onbeperkte tijd.

2. Rechten van beëindiging van de Gebruiker  

(1) Continu recht van beëindiging: de Gebruiker kan de gehele zakelijke relatie of afzonderlijke services te allen tijde opzeggen. De opzegging dient schriftelijk te gebeuren; een telefax of e-mail is afdoende. 

2) Beëindiging wegens een gegronde reden: wettelijke gronden voor opzegging, in het bijzonder een directe beëindiging wegens een gegronde reden, blijven onverminderd geldig.

3. Rechten van beëindiging van li-x   

(1) Opzegging onderworpen aan een opzeggingstermijn
i-x kan de gehele zakelijke relatie of afzonderlijke services, waarvoor geen afzonderlijke looptijd of afwijkende opzeggingsregeling overeengekomen is, te allen tijde schriftelijk opzeggen met een redelijke opzeggingstermijn; een e-mail is afdoende. Bij het vaststellen van de opzeggingstermijn zal li-x rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van de Gebruiker.

(2) Opzegging wegens een gegronde reden zonder een opzegtermijn in acht te nemen
Directe opzegging van de gehele zakelijke relatie of services is toegestaan, indien er sprake is van een gegronde reden, waardoor het voortzetten van de relatie of service voor li-x, ook met het oog op de belangen van de Gebruiker, onredelijk wordt. Een dergelijke gegronde reden kan in het bijzonder zijn,

 • indien de Gebruiker onjuiste informatie verschaft heeft over zijn licenties of over zijn solvabiliteit of
 • indien de solvabiliteit van de Gebruiker wezenlijk verslechterd is of indien deze insolventie aangevraagd heeft.

4. Afwikkeling van een opzegging

(1) Bij een opzegging zal li-x naar eigen goeddunken een redelijke termijn stellen voor de afwikkeling van de opzegging, indien het noodzakelijk is dat deze direct afgewikkeld wordt (bv. onjuiste licentie-informatie).

(2) Nadat de opzegging door li-x of de Gebruiker ontvangen is, zal li-x verdere opdrachten van de Gebruiker alleen dan uitvoeren, indien dit li-x redelijk lijkt in afzonderlijke gevallen; er wordt geen informatie verschaft over de redenen waarom opdrachten niet meer uitgevoerd worden. li-x zal na opzegging door een van beide contractpartijen onmiddellijk (indien verzocht door de Gebruiker) of – indien er geen speciale instructies voorliggen – naar eigen goeddunken, terwijl rekening gehouden wordt met de interesses van de Gebruiker, alle orders van de Gebruiker afsluiten.De Gebruiker draagt de risico’s en eventuele kosten hiervan.

(3) Nadat alle openstaande posities van de Gebruiker vereffend zijn zal li-x het account van de Gebruiker sluiten en een eindafrekening opstellen voor de Gebruiker.

(4) Nadat de gebruiksovereenkomst afgesloten is, mag li-x de toegang tot het online archief blokkeren. De Gebruiker dient ervoor te zorgen dat hij zijn daar opgeslagen documenten tijdig elders opslaat.

 

VI. Aansprakelijkheid
1. Aansprakelijkheid van het handelsplatform; nalatigheid van de Gebruiker

(1) Aansprakelijkheidsprincipes
Di-x GmbH is onbeperkt aansprakelijkheid voor schade die veroorzaakt wordt door opzet of grove nalatigheid. Daarnaast is li-x GmbH ook aansprakelijk voor licht nalatig niet-nakomen van essentiële plichten, die het bereiken van het doel van het contract in gevaar brengt, of voor het niet-nakomen van die plichten, die het überhaupt mogelijk maken het contract ordentelijk uit te voeren, waarop de Gebruiker/Koper dient te kunnen vertrouwen. In dit geval is li-x GmbH echter enkel aansprakelijk voor de voorzienbare schade die typisch is voor het contract. li-x GmbH is aansprakelijk voor het licht nalatig niet-nakomen van andere plichten dan diegene die hierboven genoemd worden. Elke aansprakelijkheid is in zijn omvang beperkt tot de hoogte van de betreffende transactie. Aansprakelijkheid die verder gaat dan deze is uitgesloten, in het bijzonder aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals financiële verliezen.

De bovengenoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet voor letsel van het leven, lichaam of de gezondheid, voor een gebrek na het overnemen van een garantie voor de kwaliteit van een product en voor het fraudelente verzwijgen van een gebrek. De aansprakelijkheid naar de Duitse wetgeving omtrent productaansprakelijkheid blijft intact.
Indien de aansprakelijkheid van li-x GmbH uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en uitvoeringshulpen.

(2) Operationele storingen
li-x is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door force majeure, oproer, oorlog en natuurlijke fenomenen of door andere redenen die buiten haar invloed liggen (bv. staking, lock-outs, verkeersstoringen, soevereine interventies).

li-x GmbH is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door vertragingen bij het uitvoeren van een opdracht vanwege een interruptie of storing van het internet of van IT-systemen, behalve als deze li-x toegerekend kunnen worden. Aansprakelijkheid op basis van zulke omstandigheden beperkt zich tot de mate waarin li-x, in relatie tot andere omstandigheden, bijgedragen heeft aan het ontstaan van deze schade.

Tijdelijke restricties of onderbrekingen van systeemfuncties of services zijn mogelijk vanwege technische en/of operationele redenen. li-x is aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door zulke niet-beschikbaarheid, alleen in zoverre deze niet-beschikbaarheid li-x toegerekend kan worden.

(3) Beperkingen van de verantwoordelijkheid van li-x

li-x GmbH is niet aansprakelijkheid

a. voor schade, die ontstaat vanwege aan- en verkoopbeslissingen die de Gebruiker zelf gemaakt heeft;
b. voor schade, die de Gebruiker oploopt vanwege onjuist (in het bijzonder niet volgens de instructies van li-x) gebruik van het order-systeem of vanwege onjuist gebruik van de services van li-x op een andere manier;

c. voor schade, die veroorzaakt wordt door het niet-uitvoeren van een order, bv. vanwege het overschrijven van een prijslimiet of vanwege niet-toereikende aan- or verkooporders, of om andere redenen.

Elke aansprakelijkheid, van welke aard dan ook, is in omvang beperkt tot de hoogte van de betreffende transactie. Aansprakelijkheden die daarbuiten vallen zijn niet geldig, in het bijzonder aansprakelijkheden voor indirecte schade, zoals financiële verliezen. Transactieobjecten zijn uitsluitend softwarelicenties. Dienstverleningen, installatie-hulpmiddelen en dergelijken worden niet geleverd. Voor de operationaliteit van de software, waarvoor de licentierechten gekocht zijn van li-x, alsook voor alle kwesties die samenhangen met het gebruik van de software, is de klant volledig verantwoordelijk. li-x is niet aansprakelijk voor softwareproblemen en schade die hierdoor ontstaat.

2.Aansprakelijkheid van de Gebruiker bij ongeautoriseerde orders en de gevolgen hiervan

(1) Aansprakelijkheid van de gebruiker bij ongeautoriseerde orders en de gevolgen hiervan

a. Indien ongeautoriseerde orders of manipulaties van licenties veroorzaakt worden door een verloren, gestolen of op een andere manier onrechtmatig gebruik van een wachtwoord, voordat dit gemeld werd teneinde het account te blokkeren, is de Gebruiker volledig aansprakelijk voor alle schade die hierdoor ontstaat voor li-x of derden; het is niet relevant of de gebruiker verantwoordelijk is voor het verlies, de diefstal of een andere manier waarop het wachtwoord in de handen van een derde gereikt is.

b. De Gebruiker is ook aansprakelijk indien hij nalatig of met opzet zijn meldings- en zorgvuldigheidsplichten niet nagekomen is.

c. De Gebruiker is niet verplicht de schaden opgevoerd in punten a en b te vergoeden, indien hij het verzoek tot blokkering van zijn account niet in kon dienen omdat li-x hiertoe geen mogelijkheid beschikbaar maakte en hij zijn account niet zelf kon blokkeren vanwege redenen die buiten zijn invloed lagen en de schade daardoor ontstaan is.

d. Indien een ongeautoriseerde order geplaatst wordt voordat er een verzoek tot blokkade ingediend werd en indien de Gebruiker zijn zorgvuldigheidsplichten volgens deze voorwaarden met opzet of met grove nalatigheid niet nagekomen is of frauduleus handelt, draagt de Gebruiker de volledige schade die hierdoor ontstaat.

Grove nalatigheid door de Gebruiker omhelst in het bijzonder situaties waarin hij

 • dhet verlies of diefstal van zijn wachtwoord of het onrechtmatige gebruik van zijn wachtwoord niet onmiddellijk meldt aan li-x nadat hij hiervan op de hoogte was,
 • het wachtwoord in het gebruikerssysteem opgeslagen heeft,
 • het wachtwoord aan iemand anders medegedeeld heeft en het onrechtmatig gebruik hier het gevolg van is,
 • d het wachtwoord ingevoerd heeft op een website die niet toegestaan is,
 • dhet wachtwoord buiten het online proces om, bijvoorbeeld via e-mail, heeft doorgegeven.

(2) HAansprakelijkheid van li-x vanaf het verzoek tot blokkeren
Zodra li-x een verzoek tot blokkade van de Gebruiker ontvangt, is het bedrijf aansprakelijk voor alle schade die hierna ontstaat door ongeautoriseerde orders. Dit is niet van toepassing indien de Gebruiker met opzet bedrieglijk gehandeld heeft.

3. Schending van rechten 

(1) De Gebruiker garandeert voor verkooporders:

 • dat hij de software voor onbepaalde tijd gekocht heeft en volledig betaald heeft.
 • dat er geen derden zijn die ook rechten op deze software hebben.
 • dat de software niet onrechtmatig gekopieerd is of dat deze kopieën gestolen zijn.
 • at de software met toestemming van de rechtenhouder (softwareproducent) binnen de Europese Unie of een andere staat van het Verdrag over de Europese Economische Ruimte of Zwitserland door middel van verkoop op de markt is gebracht of conform het contract aan een gelieerde onderneming van de verkoper binnen de Europese Unie of een andere staat van het Verdrag over de Europese Economische Ruimte of Zwitserland over is gedragen.
 • dat hij deze kopie van de software onbruikbaar gemaakt heeft en niet meer gebruikt.

(2) Bij schending van de rechten van derden, van toepasselijke wetgeving of bij het niet naleven van deze algemene voorwaarden/gebruiksvoorwaarden, behoudt li-x zich het recht voor de Gebruiker services te onthouden, gebruikersaccounts te sluiten of bepaalde inhoud te verwijderen of wijzigen.

4. Vrijstelling van een Koper 

i-x stelt de Koper van alle claims van derden vrij, in het bijzonder van diegene die door softwareproducenten ingediend worden, indien tegen alle verwachting in juridisch bindend vastgesteld wordt, dat de overdracht van licenties die binnen het kader van het contract verhandeld werden ongeldig was.

Deze verklaring geldt alleen dan, wanneer de Koper alle middelen die hij ter beschikking had in het geval van een juridische claim juridisch uitgeput heeft.

De Koper zal li-x onmiddellijk informeren over deze claim door een derde. li-x draagt in dit geval alle kosten van de rechtsvervolging van de Koper, aangenomen dat alle juridische stappen van tevoren door de partijen afgestemd worden, inclusief de selectie van de aangestelde advocaten en hun vergoeding.

 

VII. Aan- en verkoop door li-x
1. Software

(1) lle softwareproducten die via li-x gehandeld worden, worden in die vorm gehandeld waarin ze door de Gebruikers op li-x ingesteld worden.

(2) Er wordt nadrukkelijk op gewezen dat voor de levering van softwareprogramma’s de rechten voor het gebruik van het betreffende product van de producent van toepassing zijn, naast deze algemene voorwaarden; deze rechten kunnen opgevraagd worden bij de producent.

2. Retentierecht 

Een recht op retentie kan alleen geldig gemaakt worden indien deze counterclaim gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie.

3. Juridisch voorbehoud 

(1) De rechten van de gekochte licenties worden pas overgedragen aan de Koper zodra deze de volledige koopprijs betaald heeft.

(2) Totdat de rechten overgedragen worden aan de Koper, is het verboden voor de Gebruiker/Koper om de software te gebruiken, deze kan ook niet gebruikt worden als onderpand, voor een zekerheidsstelling of voor het overdragen van de goederen onder voorbehoud door middel van ruil.

4. Aansprakelijkheid voor defecten en garantie 

(1) li-x levert een garantie naar de wettelijke voorwaarden. li-x is niet aansprakelijk voor problemen met de programma’s waarvoor de licenties verhandeld worden. Een eventuele garantie van de softwareproducent kan niet gegarandeerd worden, hier zijn de licentievoorwaarden van de producent van toepassing.

(2) Indien er een probleem is met het te leveren object gelden de wettelijke voorwaarden. Deze claims kunnen niet aan derden overgedragen worden.

(3) De Gebruiker/Koper dient evidente gebreken binnen twee weken en onderliggende gebreken binnen zes maanden van de factuurdatum te melden. De normale voorwaarden die geleden in het zakelijk verkeer omtrent inspectie en meldingsplichten overeenkomstig §§377 en 378 HGB (Duits Wetboek van Koophandel) blijven onaangetast. Bij het melden van een gebrek, dient de Gebruiker/Koper te beschrijven aan li-x, hoe en onder welke omstandigheden deze fout opgetreden is.

(4) In zakelijk verkeer beïnvloeden de gebreken de plicht tot het betalen van de koopsom niet, behalve wanneer deze juridisch bindend vastgesteld worden of schriftelijk door li-x erkend worden.

 

VIII. Privacy
Privacy

(1) li-x is verplicht de privacyreglementen die van toepassing zijn, in het bijzonder die van de Duitse privacywetgeving (Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)), na te leven.

(2) De Gebruiker heeft ter kennisgeving aangenomen en stemt toe, dat zijn persoonsgegevens uitsluitend voor de uitvoering van het contract als ook voor de documentatie van de rechtenketen in het kader van de exploitatie van gebruikte software verzameld, gebruikt en opgeslagen wordt. Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie over de persoonlijke en zakelijke situatie van de Gebruiker bevatten. Verdere informatie over de manier waarop li-x informatie verzamelt, bewerkt en gebruikt en over de omvang, locatie, en het doel hiervan, zijn te vinden in de privacyverklaring die op de website van li-x (www. li-x.com) geraadpleegd kan worden.

(3) De Gebruiker wordt er ook op geattendeerd, dat li-x gebruikers- en factuurgegevens verzamelt, bewerkt en gebruikt in het kader van § 15 van de Duitse “telemedia” wetgeving (TMG) en deze gegevens ook gebruikt voor doeleinden die buiten het uitvoeren van het contract liggen, indien deze noodzakelijk zijn om te kunnen factureren.

(4) De Gebruiker heeft het recht zijn toestemming op elk moment met onmiddellijke ingang in te trekken. li-x dient in het geval dat deze toestemming ingetrokken wordt de persoonsgegevens onmiddellijk te verwijderen, behalve als een bestelprocedure nog niet volledig afgewikkeld is en/of een verwijdering van deze gegevens niet overeenkomstig wettelijke bewaarplichten is. Gegevens die niet onder deze verwijderplicht vallen zijn die gegevens die noodzakelijk zijn voor het aantonen van de rechtengeschiedenis.

IX. Slotbepalingen
1. Geldend recht en bevoegde rechtbank voor zakelijke en publiekrechtelijke Gebruikers

(1) G Geldigheid van Duitse wetgeving
Op de zakelijke relatie tussen de Gebruiker en li-x GmbH is het Duitse recht van toepassing.

(2) Geldend recht, bevoegde rechtbank voor binnenlandse klanten
. De Duitse wetgeving is van toepassing, alsook het VN kooprecht indien van toepassing. De bevoegde rechtbank is, indien dit afgesproken kan worden, Hamburg.

(3) Bevoegde rechtbank voor buitenlandse klanten
De overeenkomst over de bevoegde rechtbank is ook van toepassing op Gebruikers die in het buitenland gezeteld zijn alsook voor buitenlandse instituties die gelijk te stellen zijn aan binnenlandse openbare publieke rechtspersonen of met een binnenlands publiekrechtelijk bijzonder vermogen.

(4) Taal van het contract
De talen die van toepassing zijn op deze contractuele relatie en tijdens de communicatie met de Gebruiker gedurende de looptijd van het contract zijn Duits en Engels.

2. Slotbepalingen en scheidbaarheidsclausule

(1)Alle overeenkomsten alsook eventuele complementaire of afwijkende overeenkomsten zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd. Dit geldt ook voor een eventuele vrijstelling van deze verplichting voorwaarden schriftelijk vast te leggen. Er zijn geen aanvullende mondelinge overeenkomsten getroffen.

(2) Indien afzonderlijk voorwaarden van deze bijzonder condities in het geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, beïnvloedt dit niet de geldigheid van de overige voorwaarden. De ongeldige of ongeldig geworden voorwaarden dienen door een geldige voorwaarde vervangen te worden, die vanuit een economisch oogpunt het meeste overeenkom met het regelgevende karakter en zin en doel van de ongeldige voorwaarde. Deze procedure dient ook gevolgd te worden in het geval van contractlacunes.

Stand: 24.05.2017